Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

A Sower of Seeds 2

2015 1h 51m Drama List
Reviews Read More Read Less
A Sower of Seeds 2

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Tetsuo Shinohara
Producer
Seijiro Yoshida, Junichi Maeda, Eiji Fukui, Masahiko Yokoi, Yutaka Ando, Hideki Yagyu, Tatsuji Okamoto, Yoko Sato, Kohei Fujiwara, Shunsuke Fujimoto, Masayuki Akieda, Akiko Matsui
Screenwriter
Itaru Era, Yukiko Yamamuro
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
1h 51m