Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

A Yakuza in Love

1997 1h 50m Drama List
Reviews
Read More Read Less
A Yakuza in Love

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Rokuro Mochizuki
Producer
Toshio Zushi, Makoto Okada
Screenwriter
Izuru Narushima, Mitsuru Kurosawa, Hitoshi Matsuda, Yukio Yamanochi, Ryo Sakonji
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
1h 50m