Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Before the Vigil

2013 2h 18m Drama Romance List
Reviews Read More Read Less
Before the Vigil

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Isao Yukisada
Producer
Shinichiro Shirakura, Naoya Kinoshita, Osamu Fujioka, Nagao Hitachi, Kazufumi Yoshimura, Takayuki Tsukino, Hirofumi Shigemura, Yasuchika Wakayama, Ryosuke Kimura, Takahiro Yoshizawa, Kazuto Amano, Tatsuhiko Taniguchi, Shin Torisawa
Screenwriter
Chihiro Itou, Isao Yukisada, Areno Inoe
Production Co
Toei
Genre
Drama, Romance
Original Language
Japanese
Runtime
2h 18m