Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Hanging Garden

2005 1h 54m Drama List
Reviews
Read More Read Less
Hanging Garden

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Toshiaki Toyoda
Producer
Miyoshi Kikuchi
Screenwriter
Toshiaki Toyoda, Mitsuyo Kakuta, Sun Chiapang, Kyoichi Mori
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
1h 54m