Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Robot Contest

2003 1h 58m Drama List
Reviews
Read More Read Less
Robot Contest

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Tomoyuki Furumaya
Producer
Shogo Tomiyama, Fumio Ueda, Kazuhiro Furukawa, Kenji Komatsu, Ritsuko Suzuki, Hiroki Miyagawa, Shin Horiguchi, Koji Maeda
Screenwriter
Tomoyuki Furumaya
Production Co
Toho Company, Tokyo FM Broadcasting Co., Shogakukan
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
1h 58m