Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Tales of the Unusual

2000 2h 0m Horror List
Reviews
Read More Read Less
Tales of the Unusual

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Masayuki Suzuki, Masayuki Ochiai, Mamoru Hoshi, Hisao Ogura
Producer
Masaki Miyauchi, Takashi Ishihara, Yoshikazu Iguchi, Jiro Komaki
Screenwriter
Masayuki Ochiai, Tomoko Aizawa, Shigeki Nakamura, Katsuhide Suzuki, Mamoru Hoshi, Koki Mitani, Ryoichi Kimizuka
Genre
Horror
Original Language
Japanese
Runtime
2h 0m