Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Rock'n'Roll Mishin

2002 2h 0m Drama List
Reviews
Read More Read Less
Rock'n'Roll Mishin

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Isao Yukisada
Producer
Toshiaki Anno, Shinichi Moue, Mitsuru Kurosawa, Masumi Hasegawa, Hiromitsu Suzuki, Toshiyuki Matsui
Screenwriter
Hidemi Satani, Koichi Ishida, Shinsuke Sato, Isao Yukisada, Seigo Suzuki
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
2h 0m