Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Transparent: Tribute to a Sad Genius

2000 2h 9m Fantasy Comedy Drama List
Reviews
Read More Read Less
Transparent: Tribute to a Sad Genius

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Katsuyuki Motohiro
Producer
Shigeki Yokoyama, Shuji Abe, Toshio Suzuki, Hideyuki Takai, Kiyoshi Ono, Seiji Okuda, Ken Inoue, Toru Horibe, Chikahiro Ando
Screenwriter
Masashi Todayama, Makoto Sato, Jinichi Totani
Genre
Fantasy, Comedy, Drama
Original Language
Japanese
Runtime
2h 9m