Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

The Master of Funerals

2019 1h 38m Drama Fantasy List
Reviews Read More Read Less
The Master of Funerals

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Naofumi Higuchi
Producer
Hiroyuki Ono, Shigeyuki Takahashi, Akisato Miyata, Hajime Suzuki, Junichiro Katayama, Shintaro Kida, Toshikazu Kitamura, Takaya Terakawa, Yoshihiko Uchida
Screenwriter
Hiroyuki Ono, Nozomu Enoki, Yasunari Kawabata
Genre
Drama, Fantasy
Original Language
Japanese
Runtime
1h 38m