Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Dynamite Don Don

1978 2h 22m Comedy List
Reviews
Read More Read Less
Dynamite Don Don

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Kihachi Okamoto
Producer
Atsushi Takeda, Koji Shundo
Screenwriter
Masato Ide, Motomu Furuta, Ashihei Hino, Masahiro Sato
Genre
Comedy
Original Language
Japanese
Runtime
2h 22m