Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Ninja Kids!!! Summer Mission Impossible

2013 1h 30m Action Adventure Drama List
Reviews
Read More Read Less
Ninja Kids!!! Summer Mission Impossible

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Producer
Sadao Iwahara, Kazuya Hamana, Atsushi Terada, Shigeyuki Endo, Kazuyuki Miyata, Naoya Kinoshita, Naotsugu Kato, Masaki Yasuda, Hirosaki Sakai, Tomoko Machida, Mitsuru Shinozaki, Toru Kato, Kensuke Zushi, Tôichirô Shiraishi, Arimasa Okada, Akiko Sudo, Toshikazu Takasaki, Morinobu Shindo
Genre
Action, Adventure, Drama
Original Language
Japanese
Runtime
1h 30m