Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

The Legend of Chronos Jaunter

2019 1h 27m Sci-Fi Romance List
Reviews Read More Read Less
The Legend of Chronos Jaunter

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Kentaro Hachisuka
Producer
Satoshi Matsui, Wataru Suzuki, Kiyoshi Kôkuchi, Kazuhiro Yokoyama, Osamu Iwamura
Screenwriter
Ryoma Ota, Kentaro Hachisuka, Shinji Kajio, Takafumi Ôhashi
Genre
Sci-Fi, Romance
Original Language
Japanese
Runtime
1h 27m