Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

The Rocking Horsemen

1992 2h 15m Drama List
Reviews
Read More Read Less
The Rocking Horsemen

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Nobuhiko Ôbayashi
Producer
Kuniro Kawashima, Kyôko Ôbayashi, Hideo Sasai, Katsumi Koide, Keiji Fukuda
Screenwriter
Shiro Ishimori, Sunao Ashihara
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
2h 15m